Eerste pijler pensioen

De eerste pijler wordt gefinancierd door de overheid middels de AOW. Deze AOW is bestemd voor alle mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Deze algemene AOW-leeftijd is voor een lange tijd op 65 jaar vastgesteld, maar hier is vanaf 2013 verandering in gekomen. De AOW-leeftijd loopt namelijk stapsgewijs op tot 67 jaar in 2021. Dit betekent dat er ieder jaar 1, 2 of 3 maanden bij de gerechtigde leeftijd geteld worden.

Het hedendaagse pensioen

Iedereen die in Nederland woonachtig of werkzaam is, heeft het recht op het krijgen van AOW, zodra ze de AOW-leeftijd hebben bereikt. Voor de meeste burgers is het AOW bedrag echter niet genoeg om van rond te komen. In bepaalde branches is het verplicht voor een bedrijf om de werkgevers een pensioenregeling te verschaffen, dit is te vinden in het verplichtstellingsbesluit van de Minister. Het is echter geen algehele verplichting, waardoor er ook vele werknemers zijn die geen pensioen opbouwen en zodoende minder inkomen hebben op het moment dat ze gepensioneerd zijn. Deze mensen hebben echter wel de mogelijkheid om zelf voor hun pensioen te zorgen, door gebruik te maken van een bankspaarproduct of een lijfrenteverzekering.

Altijd AOW

Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond, heeft recht op de AOW. Dit komt door het feit dat iedereen, die in Nederland werkt of woont, ook een verplichte premieplicht heeft en dus automatisch is verzekerd.

AOW in het buitenland?

Zodra men in het buitenland gaat wonen en dus niet meer werkzaam is in Nederland, worden deze jaren in het buitenland niet meer automatisch meeverzekerd. Dit betekent dat er op dit moment dus een verlaging van de uiteindelijke AOW zal plaatsvinden. De regel is dat er ieder jaar 2 procent AOW wordt opgebouwd. Zodra men dus een jaar in het buitenland woont, zal deze verhoging van 2 procent niet plaatsvinden,waardoor het uiteindelijke bedrag verlaagd wordt. Dit kan voorkomen worden door een vrijwillige AOW verzekering aan te sluiten. De hoogte van de AOW is niet afhankelijk van het inkomen van de desbetreffende persoon, maar is gebaseerd op het minimumloon. In feite krijgt iedereen dus hetzelfde AOW bedrag, behalve degene die tijdelijk in het buitenland hebben gewoond.